GEO
35 კვ-ანი ელექტროგადამცემი ხაზის “ტყვიავი – კეხვის “ მაღალი ძაბვის ანძამდე მისასვლელი გზების მშენებლობის სამუშაო
დამკვეთი: შპს "ბედეკი"
პროექტის ღირებულება: 60 000
შესრულების ვადები: 2007/08/22 - 2007/12/26


35 კვ-ანი ელექტროგადამცემი ხაზის "ტყვიავი - კეხვის " მაღალი ძაბვის ანძამდე მისასვლელი გზების მშენებლობის სამუშაო.